Ce trebuie sa contina contractul de inchiriere a unei locuinte

Dreptul de folosinta al locuintei se naste pe data intrarii in vigoare a contractului, orice alta intelegere a partilor nu da dreptul chiriasului de a ocupa suprafata locativa.

Inchirierea de locuinte este un contract prin care o persoana numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita chirias sau locatar, folosinta temporara, totala sau partiala, a unei locuinte, in schimbul unei sume numite chirie. Dispozitiile Legii locuintei nr. 114 din 1996 vizeaza numai inchirierea locuintelor nu si a caselor de vacanta.

Dreptul de folosinta al locuintei se naste pe data intrarii in vigoare a contractului, orice alta intelegere a partilor nu da dreptul chiriasului de a ocupa suprafata locativa.

Inchirierea locuintelor se face prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale in maximum 15 zile de la data semnarii, prin grija proprietarului. Intrucat cerinta formei scrise si inregistrarea la organele financiare nu este prevazuta pentru validitatea actului, rezulta ca aceste formalităti sunt necesare numai pentru opozabilitatea actului respectiv ca o cerinta referitoare la obligatiile fiscale ale proprietarului.

Contractul de inchiriere a unei locuinte trebuie sa cuprinda urmatoarele detalii:

contractul de inchiriere a unei locuinte

a) adresa locuintei care face obiectul inchirierii;

b) suprafata locativa si dotarile folosite in exclusivitate si in comun;

c) suprafata curtilor si a gradinilor folosite in exclusivitate sau in comun;

d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia si modul de plata;

e) suma platita in avans in contul chiriei;

f) locul si conditiile in care se realizeaza primirea si restituirea cheilor;

g) obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului;

h) inventarul obiectelor si al dotarilor aferente;

i) data intrarii in vigoare si durata;

j) conditiile privind folosinta exclusiva si in comun a partilor aflate in coproprietate;

k) persoanele care vor locui impreuna cu titularul contractului;

l) alte clauze convenite intre parti.

In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care ii revin cu privire la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, lucrarile pot fi executate de catre chiriasi in contul proprietarului, retinand contravaloarea acestora din chirie.

Chiriasul va putea executa aceste lucrari, daca degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinaa normala a cladirii sau a locuintei si numai atunci cand proprietarul, la sesizarea scrisa a chiriasului, nu a luat masuri de executare a lucrarii, in termen de 30 de zile de la sesizare.